บุคลากร

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.แพร่ เขต 1

sane1

นายเสน่ห์  ศรีเทพ
หัวหน้าหน่วย่ตรวจสอบภายใน

sim3

นางสาวพยอม  แสนปัญญา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

         หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1            ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2554

pic1

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

         หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1            ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2554

pic1

ภาพกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน

       ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.แพร่ เขต 1 ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบติงานด้านการเงินการบัญชีการพัสดุุและการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ในการนี้หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดภาพกิจกรรม

 

Additional information