แจ้งการเปิดตรวจการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการดำเนินงานของร.ร.ในสังกัด

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.แพร่ เขต 1 จะดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีการพัสดุและการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดตามปฏิทินการตรวจสอบภายใน

Additional information