ภาพกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน

       ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.แพร่ เขต 1 ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบติงานด้านการเงินการบัญชีการพัสดุุและการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ในการนี้หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดภาพกิจกรรม

 

Additional information