ประวัติ

ประวัติของสำนักงาน

             ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศออกเป็น 175 เขต
ทำให้จังหวัดแพร่ แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 และเขตพื้นที่การศึกษาแพร่
เขต 2 ประกอบกับ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ประกาศใช้
ในวันที่  7  กรกฎาคม  2546 ที่ผ่านมา  ทำให้โครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ปรับเปลี่ยนไปตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว  ทำให้เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ประกอบด้วย   คือ
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ประกอบไปด้วย หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
สามัญศึกษา, สปจ.แพร่ และศึกษาธิการในอำเภอเมืองแพร่  อำเภอร้องกวาง อำเภอสอง และ
อำเภอหนองม่วงไข่  ปัจจุบันมีนายสุทิน แก้วพนา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศออกเป็น 175 เขต
ทำให้จังหวัดแพร่ แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 และเขตพื้นที่การศึกษาแพร่
เขต 2 ประกอบกับ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ประกาศใช้
ในวันที่  7  กรกฎาคม  2546 ที่ผ่านมา  ทำให้โครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ปรับเปลี่ยนไปตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว  ทำให้เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ประกอบด้วย   คือ
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ประกอบไปด้วย หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
สามัญศึกษา, สปจ.แพร่ และศึกษาธิการ ในอำเภอเมืองแพร่  อำเภอร้องกวาง อำเภอสอง และ
อำเภอหนองม่วงไข่  ปัจจุบัน มีนายสุทิน แก้วพนา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศออกเป็น 175 เขต
ทำให้จังหวัดแพร่ แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 และเขตพื้นที่การศึกษาแพร่
เขต 2 ประกอบกับ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ประกาศใช้
ในวันที่  7  กรกฎาคม  2546 ที่ผ่านมา  ทำให้โครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ปรับเปลี่ยนไปตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว  ทำให้เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ประกอบด้วย   คือ
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ประกอบไปด้วย หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
สามัญศึกษา, สปจ.แพร่ และศึกษาธิการ ในอำเภอเมืองแพร่  อำเภอร้องกวาง อำเภอสอง และ
อำเภอหนองม่วงไข่  ปัจจุบัน มีนายสุทิน แก้วพนา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1