พันธกิจ

พันธกิจ

                                        ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

                    การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อให้การบริหารงบประมาณ การดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี

                   และ  การพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง