บุคลากร

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.แพร่ เขต 1

sane1

นายเสน่ห์  ศรีเทพ
หัวหน้าหน่วย่ตรวจสอบภายใน

sim3

นางสาวพยอม  แสนปัญญา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน