สรุปรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2554 ภาคเรียนที่ 1 ปีกากรศึกษา 2554

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี
เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2554 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
รายละเอียด

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ประจำปีงบประมาณ 2555 คลิก